Statut

Preuzmite statut u PDF format

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 24. Statuta, na sjednici Skupštine Hrvatskog ceha zaštitara održane dana 17. rujna 2015. godine, usvojen je

S T A T U T

Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore

 

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu i području djelovanja Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore (skraćeno ime HCZ; dalje u tekstu Udruga), njezinom zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ti ciljevi, ostvarivanju javnosti rada Udruge, članstvu i članarini, pravima i obvezama članova, unutarnjem ustroju, tijelima Udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini Udruge i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Udruga je samostalna, slobodna i dobrovoljna organizacija pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove utvrđene ovim Statutom, a sjedište kojih pravnih osoba je na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv Udruge je Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora. Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može koristiti i naziv na engleskom jeziku: Croatian Security Association – Professional Security Chamber.
Skraćeni naziv Udruge je HCZ. Uz skraćeni naziv na hrvatskom jeziku, Udruga može koristiti i skraćeni naziv na engleskom jeziku: CSA.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Predsjednik Udruge.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Udruga ima znak: znak Udruge je okruglog oblika, obodno ispisan nazivom Udruge na hrvatskom i engleskom jeziku. U dnu znaka otisnuta je 1992. godina iznad koje se nalazi simbol dva dlana u položaju polukruga u kojem su četiri crvene kocke, a ispod riječ: Zagreb.
Likovno rješenje znaka Udruge zaštitit će se pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.
Udruga ima pečat: Pečat Udruge je okruglog oblika i istovjetan znaku Udruge.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik Udruge te druge osobe povezane sa Udrugom, a koje Predsjednik Udruge na to posebno ovlasti.

Članak 6.

Udrugu samostalno i pojedinačno zastupa i predstavlja, u okviru Statutom utvrđenih djelatnosti, Predsjednik Udruge.
U postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, pred državnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, Predsjednik može za zastupanje opunomoćiti drugu stručnu osobu.
U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, Udrugu zastupaju oba Dopredsjednika Udruge, i to svaki samostalno i pojedinačno.

Članak 7.

Udruga se može udružiti u druge asocijacije ako se time pridonosi postizanju ciljeva njenog djelovanja određenih ovim Statutom.
Udruga se može udružiti u saveze udruga, koordinacije udruga i međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

Članak 8.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruga ostvaruje se:

 • pravodobnim najavama značajnih događaja;
 • pravodobnim i istinitim obavještavanjem na sastancima članova Udruge;
 • dostavom pisanih materijala;
 • objavom odluka na službenim mrežnim stranicama Udruge;
 • objavom odluka u javnim medijima;
 • na drugi prikladni način.

Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu članstvu, tisku i drugim zainteresiranim medijima.

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Udruga je osnovana s ciljem okupljanja, usklađivanja rada i zaštite strukovnih interesa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost iz područja zaštitarstva i/ili su na drugi način zainteresirane za problematiku zaštite osoba i imovine odnosno da strukovno, tehnički, organizacijski i na drugi način djeluje u smislu razvitka, napretka i jačanja zaštitarske djelatnosti, uz promicanje znanstvenog i stručnog rada u području zaštite ljudi i imovine.
Pravne i fizičke osobe učlanjuju se u Udrugu u cilju međusobne koordinacije rada, uspješnijeg djelovanja u području zaštite ljudi i imovine te njezinog unaprjeđenja, kao i s ciljem racionalizacije administrativnih, računovodstvenih, izdavačkih i organizacijskih poslova i troškova.
Udruga sukladno ciljevima Udruge, a u odnosu na “Klasifikaciju djelatnosti udruga” djeluje na ostalim područjima djelovanja.

Članak 10.

Udruga u skladu sa Statutom obavlja sljedeće djelatnosti:

 • promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese svojih članova pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu,
 • razvija i unapređuje djelatnost zaštite osoba i imovine,
 • potiče suradnju među članovima Udruge u cilju zajedničkog nastupa u realizaciji projekata,
 • ostvaruje suradnju s odgovarajućim društvima u zemlji i inozemstvu,
 • izdaje stručna glasila, publikacije, knjige, zbornike radova i druge oblike izdavačke djelatnosti,
 • organizira tribine, seminare, simpozije, konferencije, prezentacije, izložbe i druge skupove bilo samostalno ili u suradnji s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama,
 • sudjeluje u razvijanju tehnološke infrastrukture,
 • potiče izradu pravilnika, normi i drugih propisa iz područja zaštite osoba i imovine,
 • izrađuje preporuke i predlaže izmjene i dopune, u cilju poboljšanja pravne regulative iz područja zaštite osoba i imovine,
 • donosi Kodeks zaštitarske etike,
 • okuplja znanstvene i stručne potencijale zaštitarske struke,
 • pruža stručnu pomoć u razradi i postavljanju zaštitarske politike i promicanju zaštitarske kulture,
 • organizira stručne posjete te usavršavanje članova,
 • informira članove i potiče razmjenu stručnih informacija iz područja djelatnosti članova Udruge,
 • surađuje s državnim i ostalim tijelima, trgovačkim društvima, ustanovama i pojedincima u zemlji i inozemstvu po pitanjima zaštitarstva,
 • daje stručna mišljenja o uređajima, sustavima i postupcima u svezi zaštite osoba i imovine,
 • radi na očuvanju ugleda zaštitara i zaštitarske djelatnosti,
 • potiče multidisciplinarni pristup u djelatnosti i radu svojih članova,
 • nagrađuje osobita dostignuća u zaštitarskoj djelatnosti,
 • osigurava zaštitu svojih članova te omogućava njihovu strukovnu i poslovnu afirmaciju.

Članak 11.

Udruga realizira svoje ciljeve kroz aktivnosti odbora i komisija.
O radu odbora i komisija brigu vode koordinatori koje imenuje Upravni odbor Udruge.

Članak 12.

Udruga svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti Udruge.

3. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.

Članom Udruge postaje se dobrovoljnim učlanjenjem.
Članovi Udruge mogu biti pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja zaštitarstva i/ili su na drugi način zainteresirane za problematiku zaštite osoba i imovine.

Članak 14.

Članovi Udruge su:

1. redoviti članovi;
2. podupirući članovi;
3. počasni članovi.

U redovito članstvo mogu se učlaniti pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici čija je djelatnost iz sljedećih područja:

 • protuprovalni sustavi,
 • protuprepadni sustavi,
 • sustavi za zaštitu osoba,
 • vatrodojavni sustavi,
 • sustavi za automatsko gašenje požara,
 • detekcija eksplozivnih plinova i para,
 • detekcija metalnih predmeta, eksploziva, oružja i droge,
 • sustavi detekcije zagađenja okoline,
 • čuvarska služba,
 • štićenje osoba,
 • detektivska djelatnost,
 • vlastita sigurnosna služba,
 • centralizirana dojava, nadzor i upravljanje,
 • zaštita u transportu,
 • zaštita podataka, informatičkih sustava i komunikacija,
 • tjelesna zaštita,
 • mehanička zaštita,
 • kriptografska zaštita,
 • drugi oblici zaštite.

Karakteristični poslovi za djelatnosti zaštite osoba i imovine su :

 • izrada elaborata, studija i sl.,
 • izrada ocjene ugroženosti, analize rizika i sl.,
 • savjetodavni poslovi,projektiranje i izrada druge tehničke dokumentacije,
 • intelektualne usluge na području zaštitarstva,
 • montaža opreme,
 • ispitivanje i puštanje u rad,
 • atestiranje,
 • inženjering poslovi,
 • proizvodnja,
 • uvoz – izvoz,
 • trgovina,
 • razvoj,
 • servisiranje i održavanje,
 • čuvarska služba,
 • detektivski poslovi,
 • edukacija zaštitara i korisnika usluga zaštite,
 • zaštita osoba,
 • pratnja novca i drugih vrijednosti,
 • ostali poslovi vezani uz zaštitu imovine i osoba.

Podupirućim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja svojim radom, materijalno ili na drugi način pomaže Udruzi u ostvarivanju njenih ciljeva i obavljanju djelatnosti.
Odluku o podupirućem članstvu donosi Upravni odbor Udruge, na pisani prijedlog redovitog člana Udruge ili Predsjednika Udruge, kojem prijedlogu treba biti priložena i molba potencijalnog podupirućeg člana za članstvo u Udruzi.
Počasnim članom Udruge može biti proglašena fizička ili pravna osoba izuzetno zaslužna za rad i razvoj Udruge, odnosno zaštitarske djelatnosti u cjelini.
Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Predsjednika Udruge. Istekom ili prestankom mandata Predsjednika Udruge isti automatski postaje počasni član Udruge, izuzev ako Upravni odbor Udruge ne donese drugačiju odluku u roku od 8 dana od dana saznanja za istek ili prestanak mandata.
Pravo glasa imaju samo redoviti članovi Udruge koji uredno plaćaju članarinu, a koje pravo ostvaruju putem predstavnika.

Članak 15.

Redoviti članovi Udruge potpisuju pristupnicu za učlanjenje i plaćaju godišnju članarinu.
Udovoljavanje uvjetima za učlanjenje u Udrugu dokazuje se sljedećim dokumentima koji se prilažu pristupnici za učlanjenje:

 • preslika izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,
 • preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po djelatnostima,
 • izjava odgovorne osobe da se član bavi poslovima iz domene djelatnosti Udruge,
 • preslika osobne iskaznice te podatak o OIB-u za članove fizičke osobe

Pristupnica za prijem u članstvo sadrži opće osobne podatke te kontakt podatke.
Pristupnica se podnosi Upravnom odboru Udruge, koji donosi odluku o upisu u Registar članova Udruge.
Osoba kojoj je pravo na učlanjenje u Udrugu osporeno, može uložiti prigovor Sudu časti.
Podupirući članovi Udruge dužni su, nakon što Upravni odbor Udruge prihvati njihovu molbu za članstvo u Udruzi, plaćati godišnju članarinu.
Visinu članarine za tekuću godinu utvrđuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 16.

Članovi Udruge se upisuju u Registar članova Udruge koji vodi Tajnik Udruge.
Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja (osnivanja), datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

4. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUGE

Članak 17.

Članovi Udruge fizičke osobe odnosno članovi Udruge pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici s podjednakim brojem djelatnika (unutar iste kategorije po broju djelatnika) su ravnopravni i imaju jednaka prava i dužnosti u Udruzi.
Članstvo u Udruzi ne isključuje mogućnost članstva u drugim udrugama.

Članak 18.

Svaki član Udruge ima pravo sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Udruge te tražiti objašnjenja u svezi s radom Udruge.
Svi članovi Udruge ovlašteni su i dužni da:

 • poštuju Statut, druge akte Udruge i odluke tijela Udruge,
 • vode brigu o ugledu i interesima Udruge,
 • razmjenjuju informacije i iskustva, obavljaju konzultacije,
 • sudjeluju u organizaciji stručnih priredbi i izdavačkoj djelatnosti,
 • predlažu ideje u cilju promicanja djelatnosti Udruge i zajedničkih interesa njezinih članova,
 • koriste stručnu pomoć Udruge u pitanjima iz svog djelokruga rada,
 • sudjeluju na svim aktivnostima koje priređuje Udruga po povlaštenim uvjetima,
 • besplatno primaju Glasnik Udruge,
 • imaju pravo na besplatno korištenje biblioteke Udruge,
 • koriste sve popuste koje Udruga uspije ugovoriti za svoje članove s organizacijama i poduzećima s kojima surađuje u interesu članova Udruge,
 • usklađuju svoje ponašanje prema Kodeksu zaštitarske etike
 • pokušaju spor s drugim članom Udruge riješiti putem Suda časti.

Prava i dužnosti redovitih članova Udruge su osobito da, u skladu s odredbama ovog Statuta:

 • biraju i budu izabrani u tijela Udruge,
 • sudjeluju u upravljaju poslovima Udruge,
 • pokreću inicijativu za donošenje i izmjenu Statuta i drugih akata Udruge.

Obveza je svakog redovitog i podupirućeg člana uredno i redovito plaćati članarinu.

Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge;
 • prestankom osnove po kojoj se postalo članom Udruge;
 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva;
 • isključenjem iz članstva;
 • neplaćanjem članarine;
 • smrću člana.

Upravni odbor Udruge može isključiti člana iz Udruge, ako član svojim djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge.
Protiv odluke Upravnog odbora Udruge o isključenju, isključeni član može podnijeti žalbu Sudu časti u roku od 8 dana od dana dostave odluke Upravnog odbora. Odluka Suda časti je konačna.
Predsjednik Suda časti dužan je o odluci o isključenju pojedinog člana izvjestiti Skupštinu Udruge na prvoj sjednici Skupštine koja uslijedi nakon isključenja člana iz Udruge.
Odlukom Upravnog odbora, a na prijedlog Predsjednika ili Dopredsjednika Udruge, članstvo prestaje ako član ne plati članarinu za tekuću godinu te ako prestane osnova po kojoj je postao članom Udruge, po čemu će se isti brisati iz Registra članova.

5. TIJELA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 20.

Redoviti članovi upravljaju Udrugom preko izabranih predstavnika u Skupštini i drugim tijelima Udruge te drugim oblicima rada u Udruzi.
Članovi Udruge djeluju kroz odbore i komisije.
U radu tijela Udruge i drugih oblika rada u Udruzi mogu sudjelovati i drugi članovi Udruge, kao i druge osobe, ali bez prava odlučivanja.

2. Tijela Udruge

Članak 21

Tijela Udruge su :

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. dva Dopredsjednika,
 5. Nadzorni odbor,
 6. Tajnik,
 7. Sud časti,
 8. Savjet Udruge.
2.1. SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 22.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu Udruge čine predstavnici redovitih članova.
Broj predstavnika svakog pojedinog redovitog člana određuje se ovisno o broju djelatnika i to kako slijedi: broj djelatnika broj predstavnika

broj djelatnika

broj predstavnika

1-20

1

21 – 50

2

51 – 100

3

101 – 200

4

201 – 400

5

401 – 700

6

701 – 1000

7

više od 1000

8

Odgovorna osoba redovitog člana dužna je, uz popis svojih predstavnika, dati i izjavu o broju djelatnika.
Eventualne promjene predstavnika, broja predstavnika i/ili broja djelatnika za trajanja mandata članova Skupštine moraju se redovito prijavljivati.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Skupština Udruge radi u sjednicama, a može odlučivati bez obzira na broj prisutnih članova Skupštine.
Odluke Skupštine Udruge donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluku o promjeni Statuta, odluku o razrješenju Predsjednika Udruge te odluku o prestanku postojanja Udruge Skupština donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 23.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Sjednicama predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti jedan od Dopredsjednika Udruge i to na način da između sebe dogovore koji, a u suprotnom predsjedava stariji Dopredsjednik.

Članak 24.

Nadležnosti Skupštine su:

 • donošenje Statuta Udruge, njegovih izmjena i dopuna te drugih akata utvrđenih Statutom,
 • utvrđivanje politike i programa rada i razvoja Udruge odnosno donošenje temeljnih odrednica za rad Udruge,
 • donošenje Kodeksa zaštitarske etike,
 • usvajanje godišnjeg izvješća o radu svojih tijela i radnih tijela Udruge,
 • biranje i razrješavanje Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, članova Upravnog i Nadzornog odbora,
 • predlaganje osoba za listu sudaca Suda časti,
 • odlučivanje o iznosu pristupnine i članarine,
 • donošenje plana rada i financijskog plana na prijedlog Predsjednika Udruge te usvajanje izvješća o radu, godišnjeg financijskog izvješća i završnog računa,
 • davanje smjernica za rad Udruge,
 • donošenje drugih akata i odluka vezano uz rad Udruge,
 • odlučivanje o prestanku rada Udruge,
 • odlučivanje o statusnim promjenama Udruge,
 • donošenje odluke o udruživanju Udruge u druge asocijacije, saveze udruga, koordinacije udruga, međunarodne udruge,
 • imenovanje i opozivanje likvidatora Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Udruge određenih Zakonom ili Statutom, a koji nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela Udruge.

Članak 25

Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, a svake četiri godine održava se izborna sjednica Skupštine na kojoj se biraju Predsjednik i Dopredsjednici Udruge te članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda Skupštine dostavlja se članovima Skupštine najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine poštom ili elektroničkom poštom ili javnim objavljivanjem na službenim mrežnim stranicama Udruge.
U izuzetnim situacijama Predsjednik Udruge može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne u roku kraćem od 3 dana.
Izvanredna sjednica mora se sazvati na zahtjev :

 1. Upravnog odbora,
 2. Nadzornog odbora,
 3. najmanje desetine redovitih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni obrazložiti razloge sazivanja Skupštine, predložiti dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice.
Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev ovlaštenih predlagatelja u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine, sjednicu Skupštine mogu sazvati predlagatelji.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje desetina redovitih članova Udruge koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata.

Članak 26.

Zapisnik sa Skupštine Udruge vodi Tajnik Udruge. Zapisnik se trajno čuva u pismohrani Udruge.
U radu Skupštine mogu sudjelovati podupirući i počasni članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja te i druge nazočne osobe, u skladu sa odredbama javnosti rada udruge.

2.2. UPRAVNI ODBOR

Članak 27.

Upravni odbor Udruge upravlja poslovima Udruge i za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruge.
Upravni odbor Udruge ima 7 (sedam) do 11 (jedanaest) članova.
Predsjednik Udruge je po svom položaju i predsjednik Upravnog odbora Udruge.
Osim Predsjednika Udruge, članovi Upravnog odbora su i dva Dopredsjednika Udruge, dok ostale članove bira Skupština Udruge na mandat od 4 (četiri) godine.
Članovi Upravnog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi Nadzornog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor:

 1. provodi ili osigurava provođenje odluka i zaključaka Skupštine Udruge,
 2. utvrđuje konačni prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta, prijedloge plana rada, financijskog plana, pravilnika i drugih akata koje donosi Skupština Udruge,
 3. predlaže zaključke i stavove te daje mišljenje o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština Udruge,
 4. organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine,
 5. ustanovljava i usklađuje interese članova Udruge,
 6. određuje predstavnike Udruge u druga tijela i organizacije,
 7. odgovara za djelatnost i strateški razvitak Udruge u skladu s postavljenim ciljevima, preporukama i odlukama Skupštine Udruge,
 8. imenuje Tajnika Udruge na prijedlog Predsjednika Udruge,
 9. donosi odluku o podupirućim i počasnim članovima Udruge,
 10. donosi odluku o isključenju člana iz Udruge,
 11. odlučuje o kupnji i najmu osnovnih sredstava,
 12. određuje pogodnosti koje donosi članstvo u Udruzi,
 13. potvrđuje članove Savjeta Udruge,
 14. odlučuje o uspostavljanju međunarodne suradnje,
 15. odlučuje o formiranju odbora i komisija Udruge imenuje njihove koordinatore,
 16. donosi odluke po prijedlozima koordinatora odbora i komisija,
 17. donosi pravilnike i poslovnike o radu odbora i komisija, a koji nisu u nadležnosti Skupštine,
 18. rješava ostala pitanja u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 29.

Upravni odbor radi u sjednicama, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju da je broj glasova jednako podijeljen, odlučujući je glas Predsjednika Udruge.
Sjednice Upravnog odbora saziva i njima predsjedava Predsjednik Udruge, odnosno po njemu ovlašteni član.

Članak 30.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.

2.3. PREDSJEDNIK

Članak 31.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge, a za svoje poslovanje odgovara Skupštini i Upravnom odboru Udruge. Predsjednik Skupštini i Upravnom odboru Udruge podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 32.

Predsjednik Udruge brine i odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik Udruge vodi sjednice i potpisuje odluke Upravnog odbora Udruge.

Članak 33.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge, na osnovi kandidacijske liste, na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Svaki predstavnik ima pravo predložiti po jednog kandidata za predsjednika Udruge. Svi predloženi kandidati koji prihvate kandidaturu idu na kandidacijsku listu.
Predsjednik Udruge može biti razriješen i prije isteka mandata, ako tako odluči Skupština Udruge 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Predsjednik Udruge poslove obavlja volonterski, osim ako Skupština Udruge ne donese drugačiju odluku.

2.4. DOPREDSJENICI

Članak 34.

Dopredsjednike Udruge bira i razrješava Skupština Udruge. Dopredsjednici Udruge se biraju na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Mandat Dopredsjednika Udruge može prestati istekom mandata, na osobni zahtjev i opozivom.
Dopredsjednici Udruge mijenjaju Predsjednika Udruge u slučaju odsutnosti.
Dopredsjednici Udruge pomažu i savjetuju Predsjednika Udruge u obavljanju tekućih dužnosti.
Za svoj rad Dopredsjednici odgovaraju Skupštini Udruge.

2.5. NADZORNI ODBOR

Članak 35.

Nadzorni odbor Udruge nadzire materijalno – financijsko poslovanje Upravnog odbora i drugih tijela Udruge, i o tome Skupštini Udruge podnosi izvještaj.
Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika, a bira ih Skupština Udruge na osnovi predložene kandidacijske liste. Mandat članova traje 4 (četiri) godine, a članovi mogu biti ponovno birani.
Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog odbora, ali mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, no bez prava glasovanja.

Članak 36.

Nadzorni odbor Udruge:

 • nadzire zakonitost u radu i financijskom poslovanju Udruge,
 • nadzire provođenje akata i odluka Udruge,
 • nadzire ostvarivanje ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira financiranje i ostvarivanje financijskog plana Udruge.

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Udruge.

2.5. TAJNIK UDRUGE

Članak 37.

Tajnika Udruge imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Udruge.
Tajnik Udruge se bira na vrijeme od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Tajnik Udruge prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, ali nema pravo glasa.
Za svoj rad Tajnik Udruge odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.

Članak 38.

Tajnik Udruge ima sljedeće dužnosti:

 • vodi Registar članova
 • obavlja administrativne i po nalogu i uz odobrenje Predsjednika Udruge operativne poslove
 • vodi i arhivira zapisnike sa sjednica svih tijela Udruge
 • obavlja i druge poslove po nalogu i uz odobrenje Predsjednika Udruge
2.6. SUD ČASTI

Članak 39.

Sud časti provodi stegovne postupke nad članovima Udruge, i to zbog povrede prava drugih članova Udruge, povrede odredaba ovog Statuta, Kodeksa zaštitarske etike i drugih akata Udruge, nelojalne utakmice, povrede dobrih poslovnih običaja i sl., kao i postupke radi rješavanja sporova i sukoba interesa među članovima Udruge.
Sud časti razmatra i pritužbe na rad članova Udruge.
Sud časti odlučuje o prigovorima u slučajevima kada se odbije zahtjev za članstvo te o žalbama na odluke Upravnog odbora Udruge o isključenju člana iz Udruge.

Članak 40.

U slučajevima iz članka 39. stavka 1. i 2. Sud časti može izreći sljedeće mjere :
1. opomenu,
2. javnu opomenu,
3. novčanu kaznu,
4. isključenje iz Udruge.

Članak 41.

Sud časti sastoji se od 3 (tri) člana.
Sastav Suda časti bira se sa liste sudaca (lista ima 5 sudaca) koju sastavlja Skupština svake četiri godine, i to za svaki pojedini slučaj na slijedeći način:
– po jednog suca bira svaka od sukobljenih strana,
– trećeg suca određuje Predsjednik Udruge.

Članak 42.

Sud Časti odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Odluke Suda časti su konačne.

2.7. SAVJET UDRUGE

Članak 43.

Savjet Udruge sastoji se od pojedinaca čije je djelovanje i angažiranje od posebnog interesa za promidžbu Udruge te ima od 3 (tri) do 11 (jedanaest) članova.
Članove Savjeta Udruge predlaže Predsjednik Udruge, a potvrđuje ih Upravni odbor Udruge.

6. SREDSTVA I IMOVINA UDRUGE

Članak 44.

Sredstva za rad Udruge ostvaruju se iz:
– pristupnina koja se uplaćuje prilikom upisa u Udrugu,
– članarina koje se uplaćuju periodično.

Članak 45.

Udruga ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i djelatnosti od:
– prihoda od vlastite djelatnosti,
– donacija i sponzorstva,
– drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 46.

Prihodi Udruge mogu se koristiti za redovitu djelatnost Udruge te za unapređenje djelatnosti Udruge.

Članak 47.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • nekretnine,
 • pokretnine,
 • druga imovinska prava.

Imovinom Udruge upravlja Upravni odbor Udruge.

7. GLASILA UDRUGE

Članak 48.

U svrhu izvještavanja javnosti o svom radu i o napretku područja djelatnosti, o raznim zbivanjima iz djelokruga Udruge, kao i u svrhu promicanja djelatnosti Udruge, Udruga može izdavati svoja glasila.
Referati i predavanja održani na skupovima Udruge mogu se tiskati u obliku Zbornika radova ili u Glasniku Udruge.

Članak 49.

Udruga može samostalno ili u suradnji s drugim izdavačima pokrenuti i objavljivanje knjiga i drugih publikacija u svrhu promicanja područja djelovanja Udruge.
Urednika pojedinih izdanja imenuje Upravni odbor.

Članak 50.

Odluku o tome da li je je neka aktivnost, izdanje ili sl. od posebnog interesa za Udrugu, odnosno za članove Udruge donosi Upravni odbor.

8. ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Članak 51.

Udruga može postati član međunarodnih društava, saveza, konferencija i drugih tijela iz djelokruga svojeg rada.
Upravni odbor Udruge može imenovati Međunarodni stručni odbor koji će poticati, razvijati i brinuti se o provedbi međunarodne suradnje.
Predstavnik Udruge u međunarodnom društvu može biti stručno priznati i ugledni član Udruge kojeg odredi Upravni odbor, a koji je spreman aktivno doprinositi međunarodnoj suradnji i raspoznatljivosti Udruge.

9. ODBORI I KOMISIJE

Članak 52.

Okupljanje i rad po strukama u Udruzi organizirani su po odborima i komisijama u kojima se okupljaju članovi po pojedinim područjima.
Broj odbora i komisija ovisit će o potrebama Udruge i interesu članova.
Odluke o formiranju odbora i komisija te njihovih koordinatora donosi Upravni odbor.

Članak 53.

Koordinatore odbora i komisija može se pozvati se na sjednice Upravnog odbora Udruge na kojima se raspravlja o pitanjima u uskoj svezi s njihovom djelatnosti. Koordinatori nemaju pravo glasovanja na sjednicama Upravnog odbora Udruge.

10. POSLOVNA TAJNA

Članak 54.

Poslovnu tajnu Udruge čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Udruge i štetilo bi interesima i ugledu Udruge ili njegovih članova.
Upravni odbor Udruge određuje koje isprave i podaci čine poslovnu tajnu Udruge, a obveza je svih članova da je čuvaju.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Inicijativu za donošenje te izmjene i dopune Statuta mogu dati:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Nadzorni odbor i
 • najmanje trećina redovitih članova Udruge.

Nacrt Statuta i promjena Statuta pripremaju Predsjednik i Tajnik Udruge ili od Predsjednika Udruge ovlaštena Radna skupina.
O nacrtu Statuta kao i njegovim izmjenama, raspravlja Upravni odbor, koji utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.
Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenom za njihovo donošenje.

12. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 56.

Udruga može prestati s radom u slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala imovina predaje se udruzi, ustanovi, ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine Udruge, sve sukladno Statutu Udruge.
Udrugu u postupku likvidacije zastupa likvidator te se otvaranjem likvidacijskog postupka u Registar udruga likvidator upisuje kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 57.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge, odnosno tijelo koje ih je donijelo.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
U Zagrebu, 17. rujna 2015. godine

Predsjednik Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore

Damir Funčić