ADRIATIC SECURITY SOLUTIONS d.o.o.
Adriatic Security Solutions d.o.o. - pruža specijalističke usluge na području zaštite osoba i imovine – tehnička zaštita u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 16/20) i Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN 56/13).


Područje djelatnosti

Naše područje interesa je projektiranje sustava tehničke zaštite i sustava sigurnosti, stručni nadzor nad izvođenjem radova tehničke zaštite, izrada procjena ugroženosti i analiza rizika, izrada sigurnosnih studija, elaborata, planova i procedura na području privatne zaštite i sigurnosti.

Naši vodeći stručnjaci, angažirani u nastupu i realizaciji projekata u svom prethodnom radu stekli su značajno iskustvo i osobne reference u vođenju kompleksnih projekata.

Glavne odrednice našeg nastupa su visoka profesionalna usluga, iskustvo na poslovima sigurnosti, korištenju optimalnih tehničkih rješenja, a sve u skladu sa hrvatskim i europskim normama i standardima.