Normativni propisi

Važniji propisi koji reguliraju zaštitarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj

Relevantni propisi djelatnosti privatne zaštite

ZAKONI

1. Zakon o privatnoj zaštiti (NN, 68/03.)
2. Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN, 173/03.) Zakon o izmjenama i dopunama zakona  (150/04) , Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi I prihvaćenih pravila struke (NN, 53/06)
3. Zakon o gradnji (NN, 175/03.) (NN, 100/04.)
4. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007.)
5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, 108/96.)
6. Zakon o tajnosti podataka (NN, 79/2007.)
7. Zakon o javnom okupljanju (NN, 128/99.)
8. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN, 117/03.)
9. Zakon o oružju (NN, 63/2007.)
10. Zakon o elektroničkom popisu (NN, 10/02.), Zakon o izmjenama i dopunama (NN 80/08.)
11. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN, 79/2007.)
12. Zakon o sigurnosnim provjerama (NN 85/08.)
13. Zakon o elektroničkoj trgovini (NN, 173/03.)
14. Zakon o normizaciji (NN, 163/03.)
15. Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN, 47/98.)
16. Zakon o zaštiti okoliša (NN, 82/94. i 128/99.)

PRAVILNICI

17. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN, 198/03.)
18. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kome se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN, 29/05.), Pravilnik o izmjenama i dopunama (NN 86/08.)
19. Pravilnik o uvjetima I načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN,161/04.), Pravilnik o izmjenama (NN 87/08.)
20. Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN, 202/03.) Izmjene (NN, 103/04.), Izmjene (NN 21/07.), Pravilnik o izmjenama i dopunama (NN 86/08.)
21. Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici (NN, 202/03.), Pravilnik o izmjenama i dopunama (NN 86/08.)
22. Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (NN, 202/03.), Pravilnik o izmjenama (NN 86/08.)
23. Pravilnik o obavljanju poslova tjelesne zaštite (NN, 45/05.) Izmjene ( NN, 21/07.)
24. Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova (NN, 40/98.)
25. Pravilnik o detektivskoj iskaznici (NN, 119/98.), Pravilnik o izmjenama i dopunama (NN 86/08.)
26. Pravilnik o nošenju odore zaposlenika trgovačkih društava (NN, 91/92.)
27. Pravilnik o načinu utvrđivanja opće posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN, 38/04.) (NN, 106/04.)
28. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima (NN, 162/03.)
29. Pravilnik o uvjetima I načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja I pratnje novca, vrijednosnih papira I dragocjenosti (NN, 87/04.) Izmjene I dopune Pravilnika (NN 14/2007) (NN 64/2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama (NN 86/08.)
30. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN, 52/05.)
31. Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN, 54/04.)
32. Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje (NN, 120/99.)
33. Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektroničkog potpisa i naprednog elektroničkog potpisa, sredstva za izradu elektroničkog potpisa, naprednog elektroničkog potpisa i sustava certificiranja i obveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata (NN, 54/02.)
34. Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN, 8/93.)
35. Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu (NN 33/08)
36. Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja (NN 86/08.)
37. Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu (NN, 33/08)
38. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi (NN, 33/08)
39. Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite (NN, 95/04.)
40. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o priređivanju kladioničkih igara (NN, 02/06.)
41. Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost (NN 100/08.)
42. Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice (NN, 102/04.)
43. Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara (NN, 102/04, NN, 155/04., NN, 56/05)
44. Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima (NN, 156/04.)
45. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 89/2006.)

IZVADCI, ODLUKE I UREDBE

1. Izvadak iz Zakona o zračnom prometu (NN, 132/98.)
2. Izvadak iz Kaznenog zakona (NN, 111/03.)
3. Izvadak iz Zakona o kaznenom postupku (NN, 62/03.)
4. Izvadak iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN, 47/90.)
5. Izvadak iz Zakona o policiji (NN, 129/00.)
6. Izvadak iz Zakona o upravnim pristojbama (NN, 116/00. i 163/03.)
7. Odluka o metodologiji za izradu sigurnosnih planova (NN, 11/93.)
8. Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (NN, 83/03.)
9. Uredba o osnivanju Zavoda za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju (NN, 83/03.)
10. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (NN, 32/02.)
11. Zakon o trgovačkim društvima (NN, 111/93., 34/99., 118/03.)
12. Zakon o obrtu (NN, 49/03.)

Relevantni propisi s područja zaštite od požara

ZAKONI

1. Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93. NN. 33/05.) Izmjene (NN 107/07.)
2. Zakon o vatrogastvu (NN, 106/99., 117/01.i 96/03.)(NN, 139/04.)

PRAVILNICI

1. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN,  56/99.)
2. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08.)
3. Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara (NN, 67/96.)
4. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN, 62/94.), (NN, 32/97.)
5. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina (NN, 69/89.)
6. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,  (NN, 35/94.)

Relevantni propisi s područja zaštite na radu

ZAKONI

1. Zakon o zaštiti na radu (NN,  59/96. i 94/96.)

PRAVILNICI I ODLUKE

1. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN, 48/97.)
2. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN, 48/97.)
3. Odluka o osnivanju nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (NN, 99/00.)
4. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN, 56/83.)
5. Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN, 52/84.)
6. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN, 3/84. i 55/85.)
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavaca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN, 29/05.)

TEHNIČKI NORMATIVI U SVEZI ZAŠTITE NA RADU

1. Pravilnik o obaveznom potvrđivanju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (Službeni list, 30/91.)
2. Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivom (Službeni list, 17/74.)
3. Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN, 69/98. i 148/99.)
4. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina (NN, 69/98., 148/99., 4/00., 1/01.)
5. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Službeni list, 38/89., NN, 69/97.)