Program rada  
Propisi  
Normativni akti Ceha 

KONFERENCIJA: „PRIVATNA ZAŠTITA 2016.“

Confederation of Europen security Services CoESS

Miinistarstvo unutarnjih poslova RH

 

Hrvatski ceh zaštitara

Udruga tehničke zaštite 

Udruga projektanata zaštite

Udruga tjelesne zaštite 

Hrvatska udruga bankarsko novčarske zaštite

Udruga unutarnjih zaštitarskih službi

 Hrvatska udruga menadžera sigurnosti

 Časopis Zaštita

 
   Akti Ceha
   Akti Udruge tehničke zaštite
   Akti Udruge projektanata zaštite
   Akti Udruge unutarnjih zaštitarskih službi
   Akti Udruge zaštite u bankarsko – novčarskom poslovanju
 Normativni akti - zaštitari
 
      Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara      
 
     
 • Zakon o privatnoj zaštiti
 • Pravilnik o tehničkoj zaštiti
 • Odluka o proglašenju zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
 • Važniji propisi koji reguliraju zaštitarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima
 • Pravilnik o izobrazbi i struenom ispitu za zaštitare i čuvare
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara
       
   
       

  NN 161/04

  Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

  Pravilnik

  O uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara

  I. TEMELJNE ODREDBE
  Članak 1.
  Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja te program stručnog ispita za zaštitara – tehničara.
  Članak 2.
  Pristupnik koji ispunjava uvjete iz Zakona o privatnoj zaštiti stručni ispit za zaštitara – tehničara polaže pred ispitnim povjerenstvom koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova.
  Policijska uprava nakon utvrđivanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka o tome izvješćuje predsjednika ispitnog povjerenstva.
  Predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je u primjerenom roku pozvati pristupnika na polaganje stručnog ispita.
  Članak 3.
  Povjerenstvo iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika čine predsjednik, dva člana i tajnik te njihovi zamjenici.
  Za predsjednika, članove povjerenstva i tajnika te njihove zamjenike imenuju se službenici Ministarstva unutarnjih poslova.
  Sastav ispitnog povjerenstva za svaki pojedinačni ispit određuje predsjednik ispitnog povjerenstva ili njegov zamjenik.
  Administrativni tajnik priprema pozive za ispit, vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita, priprema uvjerenje o položenom stručnom ispitu prema obrascu iz priloga 1. te vodi upisnik pristupnika.
  Članak 4.
  Stručni ispit sastoji se iz sljedećih ispitnih cjelina:
  1. Osnove tjelesne zaštite i zaštita novčarskih institucija;
  2. Djelatnost tehničke zaštite i građevinska regulativa;
  3. Osnove kriminalistike i zaštita tajnosti podataka.
  Ispitnu cjelinu iz stavka 1. točke 1. ovog članka ispituje pred­sjednik ispitnog povjerenstva koji mora imati visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva nakon položenoga državnog stručnog ispita.
  Ispitnu cjelinu iz stavka 1. točke 2. ovog članka ispituje član ispitnog povjerenstva koji ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera i pet godina radnog iskustva nakon položenoga državnog stručnog ispita.
  Ispitnu cjelinu iz stavka 1. točke 3. ovog članka ispituje član ispitnog povjerenstva koji ima uvjete iz stavka 2. ovog članka.
  Članak 5.
  Stručni ispit se provodi postavljanjem najmanje tri pitanja iz svake ispitne cjeline, a uspjeh pristupnika iz svake cjeline ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.
  Članak 6.
  Pristupnik koji na stručnom ispitu ne zadovolji iz jedne ili dvije ispitne cjeline može pristupiti popravnom ispitu iz tih cjelina, dok pristupnik koji nije položio stručni ispit iz tri ispitne cjeline pristupa ponovnom polaganju ispita u rokovima koje odredi predsjednik povjerenstva.
  Pristupniku koji je položio stručni ispit povjerenstvo izdaje uvjerenje.
  Polaganje stručnog ispita može se odgoditi ako je pristupnik, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, spriječen doći na ispit ili nastaviti polaganje započetog ispita o čemu odlučuje povjerenstvo na zahtjev kandidata.
  Ukoliko pristupnik ne pristupi polaganju stručnog ispita, a isti nije odgodio iz opravdanih razloga, smatrat će se da ispit nije položio.
  Članak 7.
  Tajnik ispitnog povjerenstva vodi evidenciju o stručnim ispitima za zaštitare – tehničare putem upisnika koji sadrži:
  1. Redni broj,
  2. Ime i prezime pristupnika,
  3. Matični broj građana,
  4. Datum polaganja i rezultat stručnog ispita,
  5. Datum i broj izdavanja uvjerenja.
  Članak 8.
  Ministar unutarnjih poslova rješenjem utvrđuje iznos nov­ča­ne naknade za provedbu stručnog ispita, iznos naknade predsjedniku, članovima i administrativnom tajniku povjerenstva te njihovim zamjenicima.
  Troškove polaganja stručnog ispita snosi pristupnik.
  Članak 9.
  Stručni ispit polaže se prema ispitnim cjelinama iz priloga 2.
  Prilozi 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
  II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  Članak 10.
  Osobe koje su položile stručni ispit po programu općeg i/ili posebnog dijela stručnog ispita za zaštitara – tehničara propisanog odredbama Pravilnika o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite (»Narodne novine«, broj: 28/99.), nisu obvezne polagati ispit propisan odredbama ovoga Pravilnika.
  Članak 11.
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite (»Narodne novine«, broj: 28/99.).
  Članak 12.
  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
  Broj: 511-01-52-77249/04.
  Zagreb, 11. studenoga 2004.
  Ministar
  Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.
  PRILOG 1
   
   
  PRILOG 2
  PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA – TEHNIČARA
  Program za polaganje stručnog ispita za zaštitara – tehničara obuhvaća sljedeće ispitne cjeline:
  I. OSNOVE TJELESNE ZAŠTITE I ZAŠTITA NOVČARSKIH INSTITUCIJA
  –  Tjelesna, tehnička, integralna zaštita
  –  Odobrenja i dopuštenja – uvjeti za pravnu i odgovornu osobu
  –  Unutarnja čuvarska služba
  –  Djelatnost privatne zaštite
  –  Metode i tehnika obavljanja poslova privatne zaštite – ovlasti zaštitara
  –  Provjera zakonitosti primjene ovlasti
  –  Izobrazba i stručni ispiti – uvjeti za pravne osobe i ustanove
  –  Odore i iskaznice
  –  Upisnici i evidencije ministarstva, pravnih osoba i ustanova
  –  Način vođenja i pohrane upisnika
  –  Uvjeti i načini izdavanja posebnog odobrenja za osiguranje i pratnju vrijednosti
  –  Opremljenost specijalnih oklopljenih vozila i sigurnosnih aktovki
  –  Potvrde o sukladnosti s propisima
  –  Nadzor nad obavljanjem poslova pratnje
  –  Kategorije novčarskih institucija prema Zakonu o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima
  –  Minimumi tehničke zaštite pojedinih kategorija
  –  Tehnička zaštita u casinu
  –  Načini obavljanja prijevoza i zaštite novca (odstupanja i iznimke od propisanih)
  –  Zaštita, postupanje i čuvanje video zapisa
  –  Inspekcijski nadzor
  –  Kaznene odredbe
  II. PODRUČJE DJELATNOSTI TEHNIČKE ZAŠTITE I GRAĐEVINSKA REGULATIVA
  –  Pojam i podjela trgovačkih društava
  –  Način osnivanja i trgovački sudski registar
  –  Podružnice i tvrtke
  –  Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva
  –  Način poslovanja – ugovori (sklapanje, produženje, prekid)
  –  Pojam obrta i obrtnika
  –  Vrste obrta
  –  Uvjeti za obavljanje obrta, majstorski ispit
  –  Otvaranje i upis u obrtni registar
  –  Sjedište obrta
  –  Obrtnica
  –  Hrvatska obrtnička komora
  –  Hrvatska gospodarska komora
  –  Hrvatski ceh zaštitara
  –  Statut, obveze, članstvo, članovi
  –  Izvedba sustava tehničke zaštite u postupku gradnje
  –  Pojam norme
  –  Svrha i zadaća normiranja
  –  Hrvatsko normirno tijelo (Državni zavod za normizaciju)
  –  Hrvatske norme – priprema, prihvaćanje i izdavanje
  –  Definicije pojmova tehničke zaštite
  –  Uređaji, naprave, sredstva, sustavi tehničke zaštite
  –  Sustav zaštite od nedozvoljenog pristupa i kretanja
  –  Sustav protuprovalne zaštite
  –  Sustav protuprepadne zaštite
  –  Sustavi kontrole i registracije prolaza
  –  Sustav TV nadzora
  –  Uređaji za detekciju metala
  –  Sustavi veze
  –  Provedba tehničke zaštite
  –  Snimka postojećeg stanja i analiza s ocjenom
  –  Izradba prosudbe ugroženosti
  –  Kategorizacija štićenih objekata
  –  Izradba sigurnosnog elaborata
  –  Definiranje projektnog zadatka
  –  Projektiranje sustava tehničke zaštite
  –  Izvedba sustava tehničke zaštite
  –  Stručni nadzor
  –  Tehnički pregled
  –  Održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite
  –  Uporaba sustava tehničke zaštite
  –  Centralni dojavni sustav, Centralni tehnički nadzor
  –  Radni nalog za obavljanje poslova tehničke zaštite
  –  Zapisnik i potvrda o sukladnosti
  –  Osnovne odredbe građevinske regulative
  –  Bitni zahtjevi za građevinu, drugi uvjeti za građevinu
  –  Tehnička svojstva građevinskih proizvoda
  –  Dokazivanje uporabljivosti i stavljanje u promet građev­nih proizvoda
  –  Sudionici u gradnji
  –  Projekti
  –  Građenje građevine
  –  Uporaba građevine
  –  Uklanjanje građevine
  –  Upravni i inspekcijski nadzor
  III. OSNOVE KRIMINALISTIKE I ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA
  –  Kriminalistička tehnika
  –  Kriminalistička identifikacija
  –  Kriminalistička registracija
  –  Foto-registracija i identifikacija
  –  Daktiloskopija
  –  Identifikacija osoba po glasu
  –  Kriminalistička fotografija
  –  Operativna fotografija
  –  Istražna fotografija
  –  Operativna kriminalistička tehnika
  –  Fotografiranje
  –  Tehničko registriranje
  –  Pomoćna operativno-tehnička sredstva
  –  Magnetofoni
  –  Detektori
  –  Alarmni uređaji
  –  Daktiloskopske klopke
  –  Istražna tehnika
  –  Kriminalističko-tehnička vještačenja
  –  Znanstvene metode vještačenja
  –  Ocjena izvješća vještaka
  –  Suvremeni laboratorijski postupci i oprema
  –  Kriminalističko-balistička vještačenja
  –  Vrste tajnosti i oznake tajnosti
  –  Državna tajna
  –  Vojna tajna
  –  Službena tajna
  –  Osobe ovlaštene za utvrđivanje državne, vojne i službene tajne te stupnja tajnosti
  –  Zaštita državne, vojne i službene tajne
  –  Poslovna tajna
  –  Profesionalna tajna
  –  Dužnost čuvanja tajne.
       
   
      www.hcz.hr designed & developed by globaldizajn